Geschichten

Die nachfolgenden, vom Eurener Heimatdichter Ludwig Steinbach geschriebenen Geschichten vermitteln, ergänzend zu unserem "Wörterbuch der Eurener Mundart", ein lebendiges Bild der Eurener Sprache.

Auf eine Übersetzung ins Hochdeutsche haben wir an dieser Stelle ganz bewusst verzichtet.


E Koatespillchi
von Ludwig Steinbach

En Geschicht von em aalen Hut
von Ludwig Steinbach

Daat Gespenst am Pärdskapp
von Ludwig Steinbach

Om Rommelnmoat 1926
von Ludwig Steinbach

E Steckelchi vom triesch Moat
von Ludwig Steinbach


E Koatespillchi.
Von Ludwig Steinbach.

»Pitt geff Koat!« »Eich sein net vier; den Hannes gett.« »Komm här! Wie ginn sa maol gut daorchenannagerihrt. Heew aob! Äan, zwo, drei!« »Majusebetta, watt e Gemieß! Ma kennt vier Raoserei e Knupp an de Seit kriehn. So en verboddelt Koat! De ganzen Aomend kriehn eich weida neist wie Zalaot.« »De Pitt verliert den Aomend naoch sein Heibchi.« »Klaos, kuck net iewa d' Meiachi!« »Jupp, watt michst de? Wie häaschen die Herza?« »Haal die Moul! Drei a Scheppen! Tr-r-r-romp rous! Naoch äß Tromp! Un naomaol! Alt här matt eire Billacha! Här matt de Penniken! Eich wärd eich schunn de Moneten daorchenannerkihren.« »Dißmaol sein eich awer un der Reih fär ze gewannen. Heew aob!« »Weeßel maol e Groschen! Soß gäaht de Jupp naoch häam bei sei Motta kreichen, hen hätt sei Geld net aal grieht.« »Eich mäanen, hei leiht eppes am Geebchi. Napoleon!« »Ah, den Hannes grieht Kurasch. Laoß en seich naoch äaß blamieren!« »Hei, Mimi, zeiht ma maol drei Pirzja aob!« »Da, eich läjen nia; lao beißt käan Mous mieh en Zwirfoodem aob!« »Klaos geff!« »Heew aob!« »We micht?«

»De Pitt aß käan Dommen; den hiehrt de Fließ nießen! Schood, datt sei schlaue Bauch moß Krompren ähßen.« »Awer begähß et Bekennen net! De Kinnik här! Schenier deich net: Daorch de Foutler lao verlieren eich schunn siewe Groschen!« »Lao haost dou en; da haost de och naoch e faulen Neintat!« »Hannes, steck! Ma messen de Pitt och maol eppes gewanne laoßen. De micht jao e Gesieht wie en Deppchi gequellta Deiwelcha.« »Jao en aß den Aomend schunn genooch geroppt ginn.« »De griehst de bellig.« »Pitt, geff ooht ob die Klouwen, die Brostlapp aß um Dämpen!« »En Kärel wie ehse Klaos, mieh Gleck wie Vastand!« »Steck Pitt! Maach net so lang Fisemadentscha! Moach e bessi flott! Dat hei aß de letzt Kiehr! Et aß zwölf Auer.« »We micht?« »Hei sein drei!« »Hei via!« »Woran?« »An Eckstäan; äamaol, zwäamaol, dreimaol, viamaol: Via propa und sauwa.« »Wei gett et Awer Zeit fär de kläan Jongen. De Krompren wärden scheen verbräätschelt sein. ´n Aomend alligaoren!«

Quelle: Eurener Chronik, Band I., Seite 27/28, 1926.
nach oben

En Geschicht von em aalen Hut.
Von Ludwig Steinbach.

Aal Hiet fend ma iewerall. So richtig vasteppt Hiet, woran de Moden schunn här Lächelcha dragebaß huun. Un dene Moden schmaackt so en aalen Hut vill bessa als dem Hannes oda Klaos e Steck schwarze Mann. Ma haot die aal Hiet an Ehren getraon un da gett ma sa och net gär direkt dem Lompakrema. So fend ma dann die aal Dinga an allen Aäcken: Ob em Speicha, am Bäschi, ob da Boarplatz. Neilich aß sogoar aänen, de soß ganz schlau welt sein, och iewa so en aal Dingen gestolpat. En haot ob 'm Reckstrank geläjen, eh en sich vasiehn hatt, un haot de Bäan an da Loft rom geschwenkt. Den Naoba, den daat groot gesiehn haot, rieft och naoch dem arme Kärel ganz trecken zu: "Et aß awa naoch net Käafersgeburtsdaag! Dou schrais jao wie schunn mat de Bäanen Hurra!" Un et aß naoch goanet lang här, du hunn eich ob 'm Maatzefeldchi gesiehn, wie e Spaatzepäärchi an en aalen Hut, den de Leit obgestalt hatten, fär de Viejel ze vatreiwen matzen dran här Nast gebaut hatten. Owen drob hunn die zwai Aala gesääß un hu gepaff, watt et Zeig gehaal haot. Ma haot och alt schu gehuat, datt Kaatzen an aal Hiet gejongt hunn. Korz u gut, die aal Hiat sei fär alles ze gebrouchen. Awa den Hut hei, von dem eich azehle wel, de war behext, richtig behext. Un daat aß so komm:

Den Ehmchi Maathes haot morjens ganz frieh wie de Gaokessen zum eeschte Maol geschrait hunn, ob seina Housdier gestann un haot an de Morje ra gegaapft. Ma hätt baal gemäant, e wier naoch halwa um Schlaofen. E wollt haut maol extra frieh an de Sexmorjen faohren, fär un de Plooch zegaohn. Die Hiehna matt dem rode Gaockes an da Metten woßten eijentlich selwa net, wofier sa so frieh obgestann waren. Un den Ehmchi Maathes kuckt an da Loft rom nao 'm Weeda. Ob äamaol ginn sein Aijelcha emma grußa, un sei Gesieht gett emma langa. Ob da Mest haot nämlich e Bohnestaaf gestann un ob da Spetzt haot em Maathes sein aalen Hut an da Loft romgebampelt, als ob e fruh wier, datt e maol fresch Loft ze schnappe greesch. »Hanni!« rieft den Ehmci Maathes an 'd Hous ran, »Hanni!« (Den Hanni war och schunn so frieh obgestann, fär matt seim Vatter an de Flua zu foahren.) Lao kemmt den Hanni am helle Sausch ous em Hous gestolpat un haot wonnisch gemäant, watt daboußen passiert wier. Den Ehmchi Maathes zaigt ob den aalen Hut u säht: »Hanni, watt aß daat lao?« »Donnawetzi naomaol,« säht d' Hanni, »daat aaß jao eiren aalen Hut. Vatta. Wie haot den sich dann ohs Mest valaaf?« »Hanni,« säht den Ehmchi Maathes, »wei gäahste ob de Rannawääg, wo de Leit här aal Dusen un anneren Zierraot raobkippen, un da schmeißte 'n bei da Gerempel!« Den Hanni haot daat och propa u sauwa besorgt.

Daomatt war die Geschicht von dem Hut fär dißmaol aledigt.

Am anneren Morjen haot den Ehmchi Maathes net mieh un sein Hut gedoot. Awer et haot goanet lang gedauat, du haot e mehssen drun denken. We stäaht ob da Mest? Den aalen Hut. »Hanni«, rieft den Ehmchi Maathes, »Hanni, komm maol flot här!« Wie en Kurel ous a Flent, kemmt den Hanni ous em Housgang geflitzt u freescht: »Watt haot dir da wei naomaol, Vatta?« »Hanni«, säht den Ehmchi Maathes, »gläafste un eppes?« »Vatta, wofier soll eich dann un eppes gläawen?« säht 'n Hanni un haot sei Vatta von enne bis owe bekuckt. »Domme Jong«, säht de Maathes, »dou brauchs meich net ze bekucken, bekuck de Mest, die haot naomaol geflaggt!« »Nou schlao awa äane lank hin«, säht den Hanni, »lao hängt jao naomaol eiren aalen Hut!« »Ma gewaß daat«, säht de Maathes u fihrt fort: »Hanni, wei helste den Hut raob un da schmeißte daat aal Dingen an de Eisebunnshäack. Ma komme jao dao laast, we ma an de Flua foahren!« Den Hanni helt den Hut vom Bohnestaaf un lägt en ob de Waoren. Beim Eisebunnsheisi flieht nou den Hut am gruße Boren an de Häack ran. Daomatt war die Geschicht vom Hut zum zwäaten Maol aledigt. Daat hei war Denstes. Mettwochs morjens war den aalen Hut awa naomaol von seina Tur zreck. Et haot em an da Eisenbunnshäak net gefall. Wahrscheinleich haot em de Rott, die un de Schiene rom geknuppt haot, zevill Radau gemaach. Koum haot d'n Daag gegraot, dur war d' Ehmchi Maathes schunn ob de Bäanen. Un wie en wollt an de Schaop gaohn, du reist en seich maol iewa de Stier, als wenn en en Bauß krieht hätt. Daat aal Dingen wa jao naomaol ob da Mest. Wei haot den Ehmchi Maathes sei Jong net mieh geruf. Hen helt den Hut u stoppt en an e Krompresaack. An da Faulerd haot hen en dief Kaul gemaach un den Hut begroowen. Daomatt wa awa den Hut net zefrieden. En aß am annere Morjen naomaol zreckkomm. Dem Ehmchi Maathes aß et dach a bessi unhäamlich ginn. E gäaht om de Mest rom un haot den aalen Hut von alle Seite bekuckt. Et wa neist Extraes drun ze siehn. Nemmen bessi mieh vakrompelt u vadrääckst wa en wie soß un haot gaonet danao ausgesiehn, als wenn en behext wier. Den Ehmchi Maathes helt en Unzuck, reißt daat Dingen von da Stang u gäaht dann ob de Geischhäack. Dao micht en newen a dicka Booch e Laoch, schmeißt den Hut drann däackt e gut matt Laaf zu u gäaht dann gemietlich häam. Wie en bei seim Haus om de Äacken kemmt, du aß en ob äamaol wie ugenaorelt staobliewen. Den Hut wa vier hem dahäam un haot, matt em Fißäalchi festgebonn, un da Stang gebampelt. Den armen Ehmchi wooßt baal net mieh, watt e saoh sollt. Hen haot de ganz Familisch zesummegeruf un haot sein aalen Hut feialich am Pärdskapp vabrannt.

Daat wa daat Enn von dem aalen Hut. Awa naoch lang danao haot daat Fläasch, watt fresch an de Kamein gehang wa ginn, nao dem aalen Hut geschmaack. Daat wa dem aalen Hut sein Rach.

Quelle: Eurener Chronik, Band I., Seite 35/36 u. 39/40, 1926.
nach oben

Daat Gespenst am Pärdskapp.
Von Ludwig Steinbach.

Et gläaft jao net jidderäanen u Gespensta. Awa daat Kätt - sei Familijennummen wel eich net nennen - daat soß och net so heidao wa, haot maol en härd Stonnen drugegläaft.

Die Gespenstageschicht aß so gang:

Daat Kätt wa ob den Ijela Moat gefoahr un aß aomends speet matt dem Balkanzug zreckkomm. Et wa so n' Aura zwölef. Daboußen war et net ganz kouscha; un et haot gerähnt wie zaraß. De Loft haot an den Telephondrähten käa schee Liedchi gepaff. U wie et Kätt sei Parpri obmaache wollt, du haot de Loft ´n omgestelpt, so datt en ousgesiehn haot wie en Tulp. Un ze guda Letzt fällt et Kätt naoch iewa en aal Duuß. Et haot sich jao net grood wiegeduhn, awa de Bletzabläata von dem neie Parpri, den et Kätt grood reechten ob em Ijela Moat fär fofzeh Groschen kaat hatt, wa ratschtig aobgebraoch. Un dann die Angst, die d´ Kätt ausgestann haot! Ma kann daat vastaohn, datt et em Kätt net mieh äanalei wa, noots om zwölef Aua ob dem deisteren Sträßi romzetornen. Daat Kätt paackt ob u stretzt watt et stretze konnt, fär Häam ze kommen. Wenn et Daach gewees wir, dann hätt ma nuren naoch Aobsäatz an da Loft rom fuchteln gesiehn. Daat arm Mensch war flott dahäam. Et war pletschnaaß vom Rähn. Baal wir et och naoch de Kellaschraot raobgefloren. Vier louta Schräacken haot et daat Schlessellaoch net direkt fond. Et haot daorom getaast u gebiescht un haot hanao reecht gemerkt, datt et d´Schlessellaoch matt da linka Grapp zugehaal haot. Nou jao, de Dier haot et dach endlich obkrieht. Owen an da Kich - de Kich wa owenob - haot d´Kätt zaodeescht maol matt em Fexhelzi de Kiaz ugefang. Hei owen war et och net scheen. De Loft haot un de Lode gerubbelt, als wenn äannen abräche welt.

Wie nou de Kiaz glecklich u wa, du haot et Kätt e Feiachi an den aale Pärdskapp gemaach, fär en Taaß Kaffi ze wärmen.

Kaffi helft jao bei dene Fraleiden emma: bei Zännwieh, Kaopwieh, uda wenn de dicken Zeef wiehdäat. So e richtig Kompchi Kaffi - et aß egal, ob daat Bohnekaffi uda Quieta aß - helft iewa alles weg. Daat Feiachi haot nou ganz schee gebrannt. Ob äamaol sieht daat Kätt zu seim gruße Schräaken, datt die Rondeln ob dem Pärdskapp seich gehowen hun. Bannewenzig am Pärdskapp, dao haot eppes geblaos, u gepaff, als wenn et de biese Feind wir. Et war unhäamlich. Matt da äanen Grapp häalt et Kätt flott de Rondeln fest, u matt da annara de Pärdskappsdier zu. Awa emma raosena aß daat Gespenst ginn. Ob äamaol fliejen de Rondeln ous enanna u eppes Schwarzes flitzt wie e Scheeden laast em Kätt sein Arm. Akurat so wie e gud geschmierte Bletz wa daat Gespenst za Dier rous. Daat aß grood so flott gang, als wenn die kläan Jongen stretzen, wenn sa an em Hurangelennast gepiedelt hun. Daat Kätt woßt net mieh, ob et naoch um Lewen uda schuns gestorwen wir. Et leeßt sich wie doot an den Take fallen. Un et haot lang gedauat, e et so richtig naomaol zu sich komm aß. Diß Noot aß d´Kätt net mieh schlaofe gang. Et aß am Taken setze bliewen, bis et Daach ginn aß.

Am anneren Morjen aß los de Dier obgang u we kemmt ran? Dem Kätt sein schwarz Kaodakaatz, un de Kaoda hatt wie e Kraoren en Owenrondel om den Hals. Un de Rondel haot grood ob´m Pärdskapp gefählt. Wei reecht aß dem Kätt e Liechtchi obgang. Wei konnt et och vastaohn, datt et fär de Kaoda net grood gemietlich wa, wie hat e Feiachi ugefang haot. Wenn et Kätt am Kodda seina Platz gesääß hätt, da wir et gewaß och net setze bliewen.

Quelle: Eurener Chronik, Band I., Seite 51/52, 1926.
nach oben

Om Rommelnmoat 1926.
Von Ludwig Steinbach.

»Sao«, säht daat Liß zum Greet, »eich mäanen et zieht de Morjen net.« - »Dommerei, Liß; laoß maol die eescht Elektrisch kommen, da wirste schuns maol siehn! Fär äan Daaler laoßen eich mein haut net; dou wäaß jao, wie et da Joahr gang haot; morjens hu ma sa fär aacht Groschen agestoppt u mettes hätte ma gär en Daaler grieht, wä ma da naoch gehaot hätten. So gäaht et gewehnlich; daofier prässieren eich morjens net, un haut aß jao och Modertsdaag, da sein sa emmer naoch gut aofgang.« - »Näan, Greet, ma kann et net saohn, eich wäaß maol da Joahr, wie ma ies naoch hondkapoot ob de Viehmoat gezoren hun, du hun eich mein 10 000 fär äan Daaler gelaoß. Daat wa e ganz Wäjelchi voll, watt eich un ese Klaos gezoren hun; die anner Eirener hätte meich solle frääßen, dat eich mein daofier gelaoß hun, un die hun här du naomaol häam gezogen; poar hun här de Muuselbreck raobgeschmaß un hun naoch e Prodakoll fär 3 Mark grieht, daat wa du besser.« - »Jao, Liß, wä ma alles weßt, da breicht ma nemmi ze schaffen.« - »Ma die Elektrisch kennt awer wei baal hei sein.« - »Oh jao,« rieft de Pitt von da annera Seit, »daat dauert dach en half Stonn bis die Rommeln-Ehmcher aal om Bahnhof agestiejen sein; die hun de Morjen die schwer Bendeln Säack un de Boxesäack voll Daalern. Dao hot die Elektrisch schwer, awer enne kemmt sa wei!« - »Oh, majusebetta,« schrait den Hannes, »kuck maol! Sa aß schwarz zu, de Morjen gelt et; haut blieht d' Geschäft.« - »Euren! Alles aussteigen!« rieft de Schaffner. »Ehmchi! Ehmchi! Miemi, geht da Rommeln sichen? Hei kommt maol här!« rieft dat Sooß, daat naoch net emaol die Ehmcher ruhig oussteije leeßt. - »Hei! Ehmchi, kommt kuckt maol mein scheen Barfwirzelcher!« schrait u winkt dat Liß. - »Hei, Miemi, schee Planzen, räan Eckendorfer, äan wie die anner, groot wie Dir sa gär hätt, ennen drann wie owen drob,« säht de Maates u micht doabei so en ächt Gesiet, als wenn daat alles wuhr wär. »Watt sollen die da kaosten?« freescht die Miemi. - »3 Mark 50, Miemi, u wenn da sa aal holt, sao ma 3 Mark 30, därft awer käam et saohn, lao fodern sa schuns via Mark, awa weßt da, eich sein net so.« - »Oh, dir laoßt sa och naoch bellia, et sein de Morjen viel Rommeln hei, un dann die lao sei mir bessi ze kleen,« säht de Miemi u fängt schuns un ze mautern am Wäjelchi. - »Da je, Miemi, maacht Gescheck! Sa sein ennen drann wie drob; 3,30, wie eich gesaoht hun« micht de Maathes un denkt mat Schräacken un sein Sort Weißbredacha, den zwäate Ropp ous häärem Goat, die hen so scheen ennen drann gekaast hot; wei zieht die Miemie groot so e Weißbretchi enne rous, majusebetta! Wei läaft sa bei da Deiwel.

»Aha, hei kemmt mein Ehmchi vom virijen Joahr, de wäaß, datt mein Rommeln emmer gut sein, daofier kemt hen och naomaol zreck; matt dene Fraaleiden aß neist ze wellen,« säht de Maates u gett da Miemi de Laafpaaß. »Datt sen sching Rommeln gääan virig Joahr!« - »Awer die hei sei naoch besser; die ginn naoch scheener un net ze deier, 3 Mark 50, weil Dir et seid, Ehmchi.« - »Oh, lao hun eich sa schunns fär 3 Mark 30 ugeboden grieht von da Fraa lao hannen un dat ware schinger Planzen, keen so e kleen Plänzjer wie eier!« - »Die kläanen sein net matt gezehlt u bei dem Weeder hei, dao weest die kläan wie die grußt; laoßt naoch äan Elektrisch kommen, da grieht Dir käan mieh fär via Mark, Dir meeßt wessen, haut aß Modertsdaag, an lao kemmt die anner Elektrisch wei, watt aß die reechte so voll, wei koste mein via Mark, daat schood eich neist, Ehmchi!« - »Nou maacht käan Dommerei!« säht den Ehmchi, den of äamaol e ganz verstännig Gesiet micht, wie hen die vill Leit sieht oussteijen; »eich hun sa naoch emmer bei Eich kaat un hollen sa dann fär 3 Mark 50.« - »Nou jao, da weßt, matt mir aß gut ze gewärden un bei aaler Kondschaft dorf ma net so sein. Kommt här! Haalt eier Säack of! Awer Dir gett naoch äanen ous lao beim Haag!« - »Och naoch zween, wenn et sei muß,« säht den Ehmchi, den nemmen fruh wa, datt hen naoch Remmelcher griet hot, dä bei jiddem Wäjelchi stehn sa anzestoppen. - »Dou haos dein ze bellig verkaat, Maates,« saohn et Liß u Greet, die naoch här Rommeln hun; »via Mark, drenner laoßen mir ees de Morjen net u ma griehn et jao gär, wenn net naoch mieh; de Morjen hun matt geraoden, datt ma net so prässiert hun, daat hättste och kenne wessen, Maates, haut aß Modertsdaag.« - »Jao, wä ma alles weßt,« säht de Maates, »dann hätte ma dis Joahr besser louter Rommeln geseht an da Plaatz Bohnen u Komkommern, die frääßen de Schlääcken dach aal un eesen domme Kloas, de gäaht sa naoch jidde Morjen matt Kalk un Kanit fiedern.«

»Jao, da wella ma,« säht de Maates un zieht ganz seelevergniegt sei ledig Wäjelchi häam un denkt bei seich:»Watt hätt eich kennen dis Joahr viel Pirzja weider trenken, wenn eich mieh Rommeln geseht hätt, awer waat nemmen, et nächst Joahr ginn awer Rommeln geseht u wenn eich bis of de Kremischberg et Scheißwaaser mooß traon.«

Quelle: Eurener Chronik, Band II., Seite 83/84, 1927.
nach oben

E Steckelchi vom triesch Moat.
Von Ludwig Steinbach.

»Theiß,« säht et Ammi zu seim Mann, »eich hu käa Fennig Geld am Haus. Holl poar Zentner Krompren ous em Keller u geh damat ob de Moat!« »Daat ka ma maachen«, säht den Theiß, left sich hannerm Pärdskap, däat de Juppen un, stoppt sich noch sein "Hänsi" u räast mat em halwen Dotzend Säack de Kellaschraot raob. E wa flott fierdig mat Kromprenrääsen. Die Krompren waren daat Joahr gut geraoden. Die Krompren haot en ob de Koar gelaoden und fiehrt damat ob den Haaptmoat. Den arme Kärel haot sich de Bäan an de Bouch gestann; et aß un aß nemmens komm fär Krompren zu käafen. »Madamm, hollt Eich Krompren mat!« haot en alt gesaoht. »Krompren wie Kannakääp! Madamm, kuckt maol hei, wat schee Krompren! Zwo davun get en Maohlzicht!« Die Madammen hun den Theiß goanet bekuckt u sein langst gedouscht.

Et aß äan Aua gin, un den Theiß hatt naoch käa Pond Kromper vakaat. Ob äamaol kemt en aal Fra u freescht: »Wat kosten Eier Krombieren?« »Zwo Mark«, säht den Theiß - et wa vierm Krieg, wie sa naoch so kaost hun. - »Eich gewen Eich 18 Groschen«, säht die Fra. Den Theiß haot sier zugeschlaon. »Da brengt ser in de Kraohnen! Housnummer so un so vill«, säht die Fra. Den Theiß wa glecklich.

E räast mat seina Koar an de Kruhnen, kleept un da Housdier, e Mädchi micht ob. »Wo kommen die Krompren hin?« freescht den Theiß. «Schmeißt ser hei in de Keller rin!« säht daat Mädchi; »Dir meeßt awer naoch e bessi woarten, mei Mamm kömmt gleich.« Den Theiß haot sein Krompren ousgeschott un haot gewat un gewat; die Mamm wollt net kommen.

Zwo Stonnen hatt den Theiß gewat, du kemt die Aal gewatschelt. »Madamm, eich hun Eia Krompren an de Keller geschaaft; et micht nein Mark«, säht den Theiß. »Jao, mei liewe Maan«, haot die Madamm geantwort, »eich han goar ka Geld, kommt spieder maol hei vorbei!« »Um d' Geld gäaht et mir jao grood" säht den Theiß ganz ärjalich; »eich hu käa Fennig Geld am Hous«. »Jao, da mießt Ihr Eier Krombieren naomaol methollen!« haot die Fra gesaoht. Den Theiß haot baal e Schlag krieht. E stolpat an den deistere Keller. Sein eijen Hand haot en net gesiehn, so deister war et dabannen. Net maol e Stempchi Kiaz hatt en bei sich. Mat da äanen Hand taast den Theiß nao de Krompren, mat da annerer häalt en den Saack fest. Un daozweschen haot en laudenhart gegrommelt. Et haot lang gedauat, bis den Theiß die Krompren aal obgeroaf hatt. En haot äan Saack nao dem anneren die faul Traap robgetraon un haot sein Koar weidagedouht wie ein hollända Beckingsehmchi. Iewerall aß en hausiere gang. Net äan Kromper aß e loosgin.

Glecklicher Weis' trefft en an da Fläaschstraoß e Kromprenhändler, den haot em ous Erbarmen fofzeh Groschen fär den Zentner gin. E mooßt sa awa nao Maxmein foahren. Den Theiß hatt Hunger wie en Danzbär un haot maol e warm Weeschtchi un zwai Breetcha vadreckt. Sechs Aua war et, wie den Theiß häam komm aß. De ganze Meddig aß sein Ammi am Dorf romgelaaf un haot de Leit gefraocht, wo hären Theiß deht bleiwen.

Un wenn den Theiß daat Steckelchi vazehlt, da säht en hannendrob: »Daat wa maol ob den triesch Moat gefoahr! A meim Lewen begääßen eich die Foahrt net!«

Quelle: Eurener Chronik, Band III., Seite 45/46, 1928.

vorherige Seite

zum Textanfang

nächste Seite